Privatumo nuostatos

UAB „BALTIC CONSULTANCY AND TRADING”
PRIVATUMO POLITIKA

Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)  užtikriname Jums ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ši UAB “Baltic Consultancy and Trading” Privatumo politika (toliau Privatumo politika) reglamentuoja interneto svetainės www.websol.lt (toliau – Interneto svetainė) ir socialinių tinklų (Google Plus, Facebook, Instagram, kt.) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2. Privatumo politikos paskirtis – numatyti pagrindines asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo bei duomenų saugos technines ir organizacines priemones.

1.3. Privatumo politikos privalo laikytis visi Įmonėje dirbantys asmenys, kurie tvarko asmens duomenis Įmonėje ir visi tretieji asmenys, kuriems dėl savo veiklos ypatumų, šie duomenys privalo būti atskleisti (IT sistemų administratoriai, kurjeriai ir kt.)

2. PAGRINDINIAI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI IR TIKSLAI

2.1. Tvarkant asmens duomenis yra laikomasi šių asmens duomenų tvarkymo principų:
2.1.1. asmens duomenys renkami konkrečiais ir teisėtais tikslais;
2.1.2. asmens duomenys tvarkomi sąžiningai ir teisėtai;
2.1.3. asmens duomenys saugomi konkrečiai įmonės veiklai priimtina forma.

3. KOKIE DUOMENYS YRA RENKAMI

3.1. Mes renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų dėl kurių jie tvarkomi.

3.2. Užtikriname Jus, kad Jūsų asmens duomenis renkame yra tvarkome tik teisėtai pagrindais.

3.3. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.

3.4. Renkami ir tvarkomi:
3.4.1. Elektroninių užklausų duomenys, komentarai ir su jais pateikta informacija, rinkodaros ir komentarų administravimo tikslais saugoma neribotai.
3.4.2. Interneto Svetainėje naudojami slapukai yra saugomi atitinkamame Interneto Svetainės puslapyje apibrėžtais terminais.
3.4.3. Įmonė pasilieka teisę saugoti duomenis neterminuotai, jeigu jais buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas.

4. KOKIE DUOMENYS NĖRA RENKAMI

4.1. Mes nerenkame Jūsų naršymo trečių asmenų tinklapiuose istorijos ir jos nesaugome.

4.2. Mes neperduodame jokių duomenų apie Jūsų naršymą mūsų tinklapyje, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų asmenį.

5. KAM PERDUODAMI MANO ASMENS DUOMENYS?

5.1. Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti. Tinkamo paslaugų suteikimo Jums tikslu, perduodame Jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams:
5.1.1. Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais.
5.1.2. Prekių tiekėjams, kurie Jums pristato prekes tiesiogiai.
5.1.3. Finansines paslaugas teikiančios įmonės su kuriomis Jūs sudarote prekių įsigijimo išsimokėtinai sutartis.
5.1.4. Bendrovėms, teikiančioms skambučių centro paslaugas.
5.1.5. Garantinio aptarnavimo paslaugas teikiančioms įmonėms.
5.1.6. Rinkodaros ir marketingo paslaugas teikiančioms įmonėms.

5.2. Jūsų Asmens duomenis taip pat teikiame:
5.2.1. Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
5.2.2. Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

6. KIEK LAIKO SAUGOMI MANO ASMENS DUOMENYS?

6.1. Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

7. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

7.1. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su Įmonėje esančiais jo asmens duomenimis.

7.2. Visais atvejais, jei duomenų subjektas nustato jo asmens duomenų neatitikimą, Įmonės darbuotojai privalo asmens duomenis patikrinti ir nedelsiant ištaisyti.

7.3. Asmens duomenų tikslinimas bei taisymas, atliekamas su duomenų subjekto sutikimu.

7.4. Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs ir norite Juos pakeisti ar patikslinti tai galite padaryti atsiuntę prašymą Svetainės kontaktų puslapyje.

7.5. Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume Jūsų asmens duomenys bus panaikinti gavus Jūsų prašymą.

7.6. Perspėjame, jog Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad:
7.6.1. Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi.
7.6.2. Jūs nesutikote su Jūsų asmens duomenų tvarkymo, tačiau toks duomenų tvarkymas yra būtinas dėl mūsų teisėtų interesų.
7.6.3. Tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai.
7.6.4. Jūsų duomenis mums būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.

7.7. Jus turite teisę apriboti mums galimybę tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jums apribojus Jūsų asmens duomenų tvarkymą mes su Jūsų asmens duomenimis nebeatliksime jokių veiksmų išskyrus asmens duomenų saugojimą.

7.8. Savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite atšaukti bet kuriuo metu.

8. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO NUOSTATOS

8.1. Įmonė įgyvendina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

8.2. Įmonės darbuotojai privalo laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją.

9. PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS

9.1. Įmonė turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama interneto svetainėje www.websol.lt

9.2. Visais su šia Privatumo politika susijusiais klausimais Jūs turite teisę kreiptis Įmonės Svetainėje nurodytais kontaktais.

10. SLAPUKAI

Slapukas (angl. cookie) – tai nedidelės apimties duomenų rinkinys, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės ir išsaugomas lankytojo kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

10.1 Naudodami slapukus mes galime gauti informaciją apie jūsų naršymą mūsų svetainėje, kuri padeda mums pateikti aktualią informaciją bei tobulinti savo svetainę bei jos turinį. Slapukai ir juose talpinami duomenys nebus naudojami kitais tikslais ir nebus perduodami tretiesiems asmenims.

10.2 Asmuo gali ištrinti arba blokuoti slapukus, pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Atkreiptinas dėmesys, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), Asmeniui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi elektroninės parduotuvės funkcijų.

10.3 Svetainėje naudojamas „Google“ analizės įrankis „Google Analytics“, kuris renka informaciją apie Jūsų IP adresą, apsilankymo laiką, trukmę, peržiūrėtus vidinius Svetainės puslapius bei juose atliktus veiksmus (pavyzdžiui, mygtukų paspaudimus ar formų patvirtinimus). Slapuko sugeneruota informacija apie Jūsų veiksmus Svetainėje perduodama ir saugoma „Google“ JAV esančiuose serveriuose. Ši informacija naudojama ataskaitoms apie Svetainės naudojimo statistiką, asmeniškai neidentifikuojant atskirų lankytojų.

10.4 Svetainėje naudojami socialinio tinklo facebook.com įskiepiai (angl. Plugins). Šį tinklą valdo „Facebook Inc.“, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV (Facebook). Facebook šiuo įskiepiu renkamų duomenų apimčiai mūsų svetainė įtakos neturi. Daugiau informacijos apie Facebook renkamus ir naudojamus duomenis, su tuo susijusias teises bei privatumo apsaugos galimybes rasite Facebook privatumo pranešimuose.

 

Slapukas Galiojimo laikas Naudojimo paskirtis Ar slapukas būtinas?
gdpr 1 metai Šis slapukas saugo informaciją apie lankytojo sąveiką su elementais, patenkančiais į BDAR (GDPR) reguliavimo sritį. Taip
catAccCookies 30 dienų Šis slapukas naudojamas WordPress įskiepio, kuris įsimena faktą, jog vartotojas sutiko naudoti slapukus Taip
_ga 1 metai Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti Google Analytics sistemoje Ne
_gid

 

11. MŪSŲ SVETAINĖJE NAUDOJAMI ŠIE SLAPUKŲ TIPAI:

11.1 Vartotojo sesijos slapukai – sukuriami vartotojui pradėjus naršymo sesiją tinklapyje ar naršyklėje. Ištrinami uždarius naršyklę.

11.2 Ilgalaikiai slapukai – slapukai išsaugomi vartotojo naudojamame įrenginyje. Uždarius naršyklę ar svetainę slapukai nėra ištrinami. Šie slapukai galioja skirtingą laiką, priklausomai nuo pačio slapuko.

11.3 Pirminiai slapukai – slapukai, kuriuos naudoja ar sukuria vartotojo aplankyta svetainė. Šie slapukai naudojami tam, kad būtų prisitaikoma prie svetainės lankytojo poreikių.

11.4 Trečiųjų šalių slapukai – vartotojo aplankytoje svetainėje talpinami kitų svetainių slapukai. Šio tipo slapukai dažniausiai yra naudojami duomenų analizės tikslais. Facebook ir Google yra dažniausiai sutinkami trečiųjų šalių slapukų domenai.

11.5 Kaip nutraukti slapukų naudojimą?
Įspėjame, jog slapukų blokavimas gali nutraukti vartotojo priegą prie tam tikrų svetainės funkcijų ir jų veikimo, ko pasekoje naršymas gali tapti neefektyvus arba neįmanomas.
Jeigu nepageidaujate, jog duomenys apie jūsų naršymą mūsų svetainėje būtų renkami, galite nesutikti su tuo keisdami savo naršyklės nustatymus.

11.6 Nuorodos į kitus tinklapius
Mūsų svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitus tinklapius už kurių turinio teisingumą ir atititikimą galiojantiems teisės aktams UAB „BALTIC CONSULTANCY AND TRADING” neatsako.

12. SUTIKIMAS

Lankydamiesi mūsų svetainėje Jūs sutinkate, jog esate susipažinę su taikoma privatumo politika ir jai neprieštaraujate.